Bu blog'da gerçekler ve bakış açıları sorgulanır...

16 Kasım 2009 Pazartesi

-3-SİYONİZM ve MASONİK YAPILANMA...


"Yaratılış merdiveninde farklı basamaklar olduğunu herkes doğal olarak kabul eder; önce inorganik nesneler, bitkiler ve hayvanlar âlemi, sonra konuşan yaratıklar ve hepsinin üstünde Yahudiler." (Siyonizm ve İrkçılık, s.49)
Yahudiliğin kaynağını teşkil eden (tahrif edilmiş) Tevrat ifadelerine göre; kendi Tanrıları " Yehova " tarafından " oğullarına " miras olarak verilen yeryüzünü mülk edinmek, devlet kurmak, hürriyet sahibi olmak yalnız Yahudilerin hakkıdır. Yahudi olmayanlar (Goyimler) için bu haklar söz konusu olamaz. Bu felsefeye göre, Hz.Adem'in oğulları, Yehova'nın oğulları olan Yahudilerin olması gereken yeryüzünü işgal etmişler ve gayri meşru bir şekilde kullanmaktadırlar. Buna göre, Yahudi olmayanların elinde bulunan mal, Yehova'nın mirasından çalınmış maldır. Kısaca; " Siyonizm " adı altında özetlenebilecek bu inanışa göre; doğuştan " günahkâr " olan diğer milletlerin, Yehova'nın oğulları tarafından " Sion "da (Kudüs yakınlarındaki bir dağın adı.'Tanrı Yehova'nın yeryüzü krallığını ifade eder) kurulacak " Dünya Krallığı "na yerlerini terk etmeleri, yeryüzünün Yahudilerin eline geçmesi ve Yahudilerin bu gizli savaşın sonunda " Yeryüzü İlahı " ilan edilmeleri "din" anlayışlarının temelini oluşturur:

Temelde şiddetli bir ırkçılığa ve maddecilige dayanan bu inançla yüzyıllardan bu yana Yahudiler, Adem'in oğullarının elinden kendilerinin "tabii hakkı" olan bu malı geri almaları yolunda gerek Sosyalizm, gerek Kapitalizm (Yahudiler, Sosyalist ülkelerde doğrudan devleti ele geçirerek, Kapitalist ülkelerde ise önce sermayeyi ele geçirip hemen sonra devletlerin iç ve dış politikalarını kendi hedefleri doğrultusunda yönlendirerek amaçlarına ulaşmayı planlamaktadırlar) sahalarında mücadele etmektedirler. Ancak kendilerinden sayıca çok daha güçlü olan diğer milletlerin devletlerini ve mülklerini ele geçirmek için kaba gücün ve açıkça onlarla karşı karşıya gelmenin fayda sağlamayacağını çok iyi bilen Yahudiler; Masonluk - felsefe - siyaset - basın - propaganda - ekonomi - bankacılık - anarşiler - savaşlar ve ahlakı ifsat (bozma) gibi stratejik silahlar kullanarak bu görünmez istila hareketini sürdürmektedirler.
Daniel, 2/44: "Ve o kralların günlerinde göklerin Allahı(Yehova) ebediyen harap olmayacak bir krallık kuracak ve onun hakimiyeti başka bir kavme bırakılmayacak; ancak bu krallıkların (devletlerin) hepsini o parçalayacak ve bitirecek."
Tesniye, 11/23-24: "O zaman Rab Yehova, bütün bu milletleri önünüzden kovacak ve sizden büyük ve kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın basacağı her yer sizin olacak."

"Yahudiler için yeryüzünde iki tür canlı vardır: İnsanlar ve Hayvanlar. Yahudiler, insanlardır"Diğer insanlara karşı girişilen ve kuralları "Yehova" tarafından tesbit edilmiş bu savaşta, hiç şüphesiz birinci plandaki hedef, siyonist hareketin karşısına en büyük engeller olarak çıkan, din-ahlak-aile gibi değerlerin, insanların gözünde alçaltılması, parçalanması ve nihayet ortadan kaldırılmasıdır.
Tesniye, 7/17-18: "Eğer kendi yüreğinde; 'bu milletler benden çokturlar, nasıl onların mülkünü alabilirim' dersen onlardan korkmayacaksın..."
Tesniye, 7/22-24: "Ve Allah'ın Rab(Yehova), o milletleri senin önünden azar azar kovacak; onları çabukça bitiremezsin; yoksa senin üzerine kır hayvanları çoğalır. Ve Yehova onların krallarını senin eline verecek."

Aşağıda, "hedefine giden yolda herşeyin meşru olduğu" bu görünmez istilanın stratejilerini belirleyen ve Yahudilerin kendilerine ve diğer milletlere bakış açılarını ortaya koyan, bu kavmin yegane rehberi Tevrat cümlelerinden bazılarını bulacaksınız:
Tesniye, 14/12: "Siz, Allahınız Rabbin oğullarısınız. Çünkü sen, Allah'ın Rabbe mukaddes bir kavimsin ve Rab yer üzerinde olan bütün kavimlerden üstün olarak kendisine has bir kavim olmak üzere seni seçti." (*)
Levililer, 26/12: "Ve aranızda yürüyeceğim ve sizin Allah'ınız olacağım ve siz benim kavmim olacaksınız."
Levililer, 2/24-26: "...ve onlardan nefret ettim. Fakat size dedim: Siz onların topraklarını miras olarak alacaksınız ve ben size onu mülk olmak üzere vereceğim. Ben sizi milletlerden ayırt eden Allahınız Rabbim ve bana mukaddes olacaksınız; benim olmanız için sizi kavimlerden ayırt ettim."
Yeremya'nın Mersiyeleri, 4/2: "Saf altınla tartılan Sion'un değerli oğulları..."
Çıkış, 19/5-6: "...Bana, bütün kavimlerden has kavim olacaksınız ve siz bana kahinler melekûtu ve mukaddes millet olacaksınız."
Tesniye, 15/6: "Çünkü Allah'ın Rab, sana vadetmiş olduğu gibi seni mübarek kılacaktır; ve çok milletlere ödünç vereceksin, fakat sen ödünç almayacaksın ve çok milletlere saltanat edeceksin fakat onlar sana saltanat etmeyecekler."
Mezmurlar, 82/6-8: "Ben, dedim. 'Siz ilahlarsınız ve hepiniz yüce olanın oğullarısınız. Kalk ey Allah, yeryüzüne hükmet! Zira milletlerin hepsine sen varis olacaksın."
İşaya, 60/10-16: "Ve ecnebiler, senin duvarlarını yapacaklar ve kralları sana hizmet edecekler. Ve kapıların daima açık duracak; milletlerin servetini ve sürgün getirilen krallarını sana getirsinler diye gece gündüz kapanmayacaklar. Çünkü sana kulluk etmeyen millet harap olacak. Ve seni sıkıştıranların oğulları sana eğilerek gelecekler ve seni hor görenlerin hepsi senin ayaklarının tabanında yere kapanacaklar ve sana Rabbin şehri 'İsrail Kuddüsünün Sionu', diyecekler. Ve milletlerin sütünü emeceksin ve kralların memelerini emeceksin."
Çıkış, 10/3: "İbranilerin Allahı Rab şöyle diyor..:"
İİ.Krallar, 5/15: "İşte, şimdi bildim ki, bütün dünyada Allah yoktur, ancak İsrail'de vardır."
Tesniye, 10/15: "Sizi, bugün olduğu gibi bütün kavmlerin arasından seçtim."
Tesniye, 23/20: "Yabancıya faizle ödünç verebilirsin, fakat kardeşine faizle ödünç vermeyeceksin; tâ ki, mülk olarak almak üzere gitmekte olduğun diyarda elini atacağın her şeyde Allah'ın Rab seni mübarek kılsın."
Mezmurlar, 89/27-28-29: "Ben de, onu ilk oğlum, dünya krallarının en yükseği kılacağım. Onun için inayetini ebediyen tutacağım. Ve ahdim onun ile sabit olacak. Onun zürriyetini de ebedi ve tahtını göklerin günleri gibi kılacağım."
Mezmurlar: 99/1-2: "Rab(Yehova) saltanat sürüyor; kavimler titresinler; Kerubîler üstünde tahtındadır; yer sarsılsın; Rab, Sion'da büyüktür."
Daniel: 2/44: "Ve o kralların günlerinde, göklerin Allah'ı ebediyen harap olmayacak bir kırallık kuracak ve onun hakimiyeti başka bir kavme bırakılmayacak; ancak bu krallıkların hepsini o parçalayacak ve bitirecek ve kendisi ebediyen duracak."
Mezmurlar: 67/6: "Yeryüzü mahsülünü verdi. Allah, bizim Allah'ımız, bizi mübarek kılacaktır."
İşaya: 9/6: "Çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi; ve reislik onun omuzu üzerinde olacak ve onun adı; 'Acîp Ögütçü,' 'Kadir Allah,' 'Ebediyet Başı,' 'Selâmet Reisi' çağrılacaktır."
Mezmurlar: 48/2-3: "Şimal taraflarında büyük kralın şehri; yüksekliği güzel olan Sion Dağı, bütün yerin meserretidir.

* ( "Gerçek Tevrat ifadelerinde, Yahudileri üstün ırk gösteren ifadelerin olacağına ihtimal vermiyorum. Ancak mevcut Tevrat'taki -biraz da abartılmış ve eklemeler yapılmış izlenimi veren- yukarıdaki ifadelere dayanarak bugünkü Yahudilerin, -tabii ki, işlerine de yaradığı için- bu gibi aşırı ve kitabın özüne aykırı yorumlara yapmış olduğu anlaşılıyor." )

*Yahudilerin, bütün saplantılarında, -önemli bir Tevrat tefsiri olarak asırlardır itibar gören- Talmut'un değiştirilmiş olduğu iddia edilmektedir.
Siyonist-Mason İlişkisi ve Ortak İdeal

HİRAM EFSANESİ
Masonluğun kuruluşu Hiram efsanesine dayanır.Efsaneye göre Kral Davud, Kudüs’te Allah’ın Evi’ni inşa etmek ister.Ülkenin her yerinden 40 bin işçi toplanır.Bunlara mason yani ‘duvarcı’ ismi verilir.İnşaat başladıktan sonra Davud ölür,yerine Süleyman geçer.Sonradan Süleyman Mabedi adını alan bu yapıda çalışan ustalardan biri Adon Hiram Abif’tir.Yahudi olan Hiram, dul bir kadının oğludur.Hiram mahiyetindeki işçileri çırak, kalfa ve usta diye üçe ayırmış ve hepsine mimarlık bilgilerinin bir kısmını öğretmişti.Çıraklar, usta ve kalfaların, kalfalar da ustaların bildiği sırları bilmezlerdi.Çıraklar ücretlerini B, kalfalar J sütunundan, ustalar ise orta hücreden alırlardı.İnşaatın sona ermesiyle usta olmayı bekleyen 3 kalfa, bunu beceremeyince ustalık sırlarını zorla öğrenmeye çalışırlar. Hiram ustalık sırlarını söylemek istemeyince de öldürülür, cesedi dağa gömülür, mezarı üzerine akasya dalları ekilir.Hiram efsanesinde sözü geçen işaretler, isimler ve kelimeler masonluk sembolizminde önemli rol oynamaktadır. M.Ö. 900 yılı dolaylarında inşa edilen Süleyman Mabedi ve buna bağlı olarak Hiram Efsanesi, masonik düşüncenin temellerindendir

Dünyanın en eski örgütlenmelerinden biri olan “Masonluk” görüldüğü gibi temelini Tevrattan alır.Temellerinin Tevratta olması Masonların Tevratı Ana Yasa görmelerini gerektirirmi?Bu soru akla geldiğinde hemen en kolay ulaşabileceğimiz “Türk Mason” kaynaklarına bir bakalım:
Masonların çalışma rehberi:
“Büyük Üstad : Kimden sakinmaliyiz?
1. Nazir : Düsmanlarimizdan ve kardeslerimizden
Büyük Üstad : Kardeslerimizden sakinmamizin sebebi nedir?
1. Nazir : Israilogullari esarettedir. Biz onlarin kurtulmalari maksadini takip ediyoruz. Lakin yeni kardeslerimiz bizim bu projemizi anlamayacaklar ve tatbikini engelleyeceklerdir.
Büyük Üstad : Kardeslerim nizam vaziyeti alalim, Yahudi diyarinin kurtaracisini selamlayalim." (15.Derece çalışma rehberi)

Yahudi dinini çarpıtan ve ırkçı/faşist bir ideolojiye alet eden Siyonizm, sadece Ortadoğu'yu değil tüm dünyayı içine alan bir stratejiye sahiptir. Tüm milletler ve dinler üzerinde hakimiyet kurma amacındadır. Bu amaca ise çeşitli örtülü yöntemlerle hizmet etmektedir. Bu yöntemler uygulandiginda, milletler içten çökertilecek ve, ne hedef alinan milletler bunu farkedebilecek ne de olaylarin arkasinda bir Siyonistin ismi duyulacaktir.

Yalniz kendi, gizli ritüellerinde, Yahudilikle iliskileri anlasilan MASONLUK; Tevrat'a sokulan unsurları aynen benimseyen, Siyonizmin iste bu gizli faaliyet gösteren kollarindan biridir.
Masonlar Yahudilikle olan alakalarini gizli tutmayi lüzumlu görmektedirler; çünkü siyonizm ile ayni amacin güdüldügünü anlatarak faaliyet göstermek yerine, yardim kuruluslarini paravan yapip hayirsever kisiler görünümü altinda bu amaca hizmet etmek kendileri açisindan daha verimli sonuçlar dogurmaktadir.
Masonluk yahudilik ile dogrudan alakali oldugu için mason toplantılarında uygulanan törenler ve ritüeller, ayni zamanda mason düsünceleri tabiatiyla Tevrat'tan alinacaktir.

"Yahudisiz hiçbir Mason locası yoktur. Yahudi sinagoglarında hiçbir mezhep mevcut değildir. Orada Masonlarda olduğu gibi yalnız semboller vardır. Bundan dolayı da İsrail Mabedi bizim tabii müttefikimizdir." (Akasya Mason Dergisi s.62, sf.24)
"Ritüellerimizde Tevrat'tan sayisiz alintilar mevcuttur..." (Mimar Sinan-1993-S: 47, sf:39)
"Hiram efsanesi bir rittir ve tekrisin verecegi bütün ilkeleri de kapsamaktadir. Adayin yasadigi ve bizzat Hiram'i temsil ettigi Hiram efsanesi tekris töreni sembolik bir oyundur "
(Çırak,kalfa,usta) S: 102
"Zaten Masonluk mutlak hakikatin ancak bu ihata ve sezislere ve bizzat tekamül etme neticesinde yasanabilecek bir sırdir. Bu sir mühr-ü Süleyman'in üç dil'inda ne güzel resm ve remz edilmistir. Birbirlerine irca edilmek suretiyle mütemadi bir devrin sayruret'i Hiram'da en mükemmel seklini bulur" (Türk Mason Dergisi-Ocak 1951-S: 1 sf:22)
"Çünkü Hira .•.babamizin(*) eseri nihayet tas yapi idi yikilabildi" (Büyük Şark-No:16, sf:22)
(*Mason dergilerinde kelime sonlarina konan üç nokta (.•.) isareti kelimenin bitmedigini gösterir. Mesela:Mas.•.=Mason, B.•.=Birader, Mah.•.v=Mahfil gibi...)

“Masonluk için rahatlıkla söyleyebiliriz ki, Masonluk aslında bir Yahudi tarikatıdır. Yahudilerin bütün dünyaya hükmetmesi mümkün değildir çünkü sayıları çok azdır. Bu yüzden de diğer insanları kandırarak kendi taraflarına çekerler. Bunu yapmalarının sebebi ise, ana tarafından Yahudi olmayan bir insanın asla Yahudi olamamasıdır. Bu yüzden de Masonluk’u kullanarak insanları Yahudi yerine, Yahudi hizmetkarı yaparlar.”…
Mason Parşömeni
Barbaros Hayrettin Sancağı
Dünya devletine giden yol:
( Zion Protokolü, Rotschild Ailesi,Thule Örgütü ve Hitlerin görevi…)

Zion protokolü:
Bu protokoller 1905 yilinda Rusyada toplanan siyonistler tarafindan hazirlanmis ve bahsi gecen cogu hedeflerine ulasmistir. Protokolleri eklerken amacım anti-semitizm değil. Sadece dünyayı ele geçirmek için yapılmış planlar olabileceğinin bir kanıtı olarak paylaşmak istedim. Toplamda 24 madde olan bu protokollerde kendimce önemli olanları örnekliyeceğim.İsteyen bu maddelerin tamamını kaynaklardan bulabilir…

1 Nolu Protokol:
* Yaradılışın kanununa göre hak, kuvvette yatar.
* Ahlaka uygun bir şekilde hüküm süren bir hükümdar mahir bir politikacı değildir ve bundan dolayı tahtında sağlam duramaz. Hükmetmek isteyen kimse hem kurnazlığa hem de yapmacılığa başvurmalıdır. Açık sözlülük ve dürüstlük gibi halk arasında meziyet sayılan vasıflar siyasette kusurdurlar.
* Yahudi olmayan halk, alkollü içkilerle düşünce kabiliyetlerini kaybetmişlerdir. Onların gençliği klasizm ve ilk çağ ahlaksızlığı ile ve içlerine soktuğumuz özel ajanlarlarımız, öğretmenler, hizmetçiler, zenginlerin evlerinde mürebbiyeler, takipler vasıtası ile zehirlenerek ahmak bir şekilde yetiştirilmişlerdir.
* Gayemizi elde etmeğe hizmet edecekleri zaman rüşvetçilik, düzenbazlık ve hiyanet hususlarında duraklamamalıyız.
* Çok eski zamanlarda "hürriyet, eşitlik, kardeşlik" kelimelerini halk kitleleri arasında ilk defa biz bağırdık. O günlerden beri her taraftan gelip bu oltaya takılan budala papağanlar tarafından bu kelimeler çok defa tekrar edildi. Bu kelimeler daima sulhu, sükuneti, dayanışmayı yok eden Yahudi olmayan devletlerin bütün müesseselerini tahrip eden mahvedici kurtçuklar oldular

2 Nolu Protokol:
* Halkın içinde kabiliyetleri ve kölece itaatlerine göre titiz bir dikkatle seçeceğimiz idareciler, idare etme sanatında eğitim görmemiş kimselerden olacak ve bundan dolayı kendilerinden müşavirleri ve uzmanları olan çocukluklarından beri bütün dünya işlerini idare etmek için yetiştirilen bilgi ve zeka sahibi kimselerin ellerinde oyuncak olacaklardır.
* Bırakın; bizim onları ilmin emirleri diye kandırdığımız oyunların başrolünü oynasınlar. Bizim tertip ettiğimiz Darvinizm, Marksizm, Nietzcheism'in başarılarını dikkatle düşünün. Biz Yahudiler için bu direktiflerin Yahudi olmayanların üzerinde nasıl bir bölücü etki yaptığını görmek herhalde zor olmayacaktır.

3 Nolu Protokol:
* Anayasal devletlerin dengesini bozduk. Bugünlerin anayasal terazileri kısa zamanda kırılacaktır. Çünkü üzerinde döndüğü ekseni aşınıncaya kadar durmadan sarsılsın diye biz onu dengesiz kurduk
* Biz, avam tabakasını açlığın doğurduğu sıkıntı, hased ve kin ile harekete geçirecek ve yolumuzun üzerinde bizi engelleyen ne varsa onların elleri ile silip yok edeceğiz.Bütün dünyâya hükmedecek olan hükümdarımızın taç giymesi vakti gelince, aynı eller ona engel olabilecek her şeyi ortadan kaldıracaklardır.
*Halk kendisine hürriyet adı altında her türlü müsaade ve müsâmahada bulunulduğunu görünce kendisini hükümdar tahayyül ederek yolunun üzerindeki iktidâra saldırdı. Fakat tabiî diğer bütün körler gibi birçok engellere rastladı. Bir kılavuz arama telâşına kapıldı. Eski durumuna dönme idrâkine aslâ sâhip olmadı ve bütün iktidârını bizim ayaklarımızın altına attı. Bizim "büyük" ismini verdigimiz Fransız İhtilâli'ni hatırlayın. Onun hazırlanmasındaki sırlar bizce gâyet iyi bilinmektedir. Çünkü o tamâmen bizim ellerimizin eseridir. O vakitten beri dâima dünya için hazırladığımız Siyon kanından müstebid kral lehinde, en sonunda bizden bile dönmeleri için halkı bir hareketten diğerine sevk ediyoruz.
* Hürriyet kelimesi insan topluluklarını her kuvvete, her çeşit otoriteye, karşı savaşa sevk eder. Bunun içindir ki biz krallığımızı kurduğumuz zaman, zâlim bir prensip ifâde eden ve kitleleri kana susamış hayvanlar hâline getiren bu kelimeyi hayat lügatinden silmeğe mecbûr olacağız.

4-5 Nolu Protokol:
* Görünmeyen bir kuvveti kim ve ne gibi bir durumda devirebilir? Bizim kuvvetimiz tamamen böyle bir kuvvettir. Yahudi olmayanların masonluğu, bir paravana olarak bize ve amaçlarımıza körü körüne hizmet eder.
*Bir zaman için dünyâdaki bütün Yahudi olmayanların bir koalisyonu bizimle belki başarılı bir şekilde mücâdele edebilirdi. Fakat onların aralarında mevcût ve kökleri şimdi aslâ koparılıp çıkarılamayacak derecede derine atılmış olan anlaşmazlıklar sebebiyle bu tehlikeye karşı emniyette bulunmaktayız. Biz, Yahudi olmayanların şahsî ve kavmî hesaplarını, son yirmi yüzyil boyunca besleyip çok geliştirdiğimiz dinî ve irkî kinlerini birbirlerinin karşısına çıkartır. Bu sebepledir ki bize karşı kolunu kaldıran herhangi bir yerdeki bir devlet destek görmeyecektir.
*Yöneticiliğimizin en mühim amacı şu hususları ihtivâ eder: Halkın zihnini tenkîd ile bozmak, onu mukâvemet uyandıran ciddî düşüncelerden uzaklaştırmak, zihnî kuvvetleri boş nutukların sahte savaşı ile meşgûl etmek.
*Kamuoyunu avucumuzun içine almak gâyesiyle her taraftan birbirlerine zit fikirleri netîce çıkamayacak şekilde karşı karşıya getirerek, bu karışıklık içinde Yahudi olmayanların başlarının dönmesi ve her çeşit siyâsî mevzûlarda hiçbir fikir sâhibi olmamanın en iyi hal olduğu kanaatine varmaları için, yeterli bir zaman boyunca çalışarak onları şaşkın hâle getirmeliyiz. Halkın siyâsî mevzûları anlamaması gerekmektedir. Çünkü o mevzûlar yalnız halkı idâre edenler tarafından anlaşılır. İste bu birinci sırdır.

6-7-8- Nolu Protokoller:
*Yahudi olmayanların sanayiini tamemen çökertmek için Yahudi olmayanların arasında geliştirdiğimiz lüksü ve spekülasyonu artıracağız.
*Siyasi vasıtalar, ekonomik anlaşmalar veya borç yükümlülükleri ile her devletin kabinlelerine gördüğümüz bütün iplikleri entrikalarımızla karmakarışık hale getireceğiz.Müzakereler ve anlaşmalar esnasında kurnaz davranacağız.
*Biz hükümetleri iktisatçıların dünyası ile kuşatacağız.Bu sebeple iktisadi ilimler Yahudi öğreniminin başlıca konusunu oluşturur.Bizim etrafımızda bankerler,sanayicilr,sermayedarlar olacaktır.Çünkü herşeyi rakamlarla halledeceğiz.
*Hükümetlerde sorunlu mevkileri mazisi kötü halk arasında kötü şöhretli kişilerin eline vereceğiz.Eğer o kişiler bizim emirlerimize boyun eğmesse cezai sorumluluk ve silinmeyle karşılaşaklardır.Son nefeslerine kadar bizim menfaatlarımızı savunmak zorunda kalacaklardır.

11 Nolu Protokol:
*Yahudi olmayanlar bir koyun sürüsüdür ve biz onların kurtlarıyız ve sizler biliyorsunuz ki kurtlar koyun sürüsüne daldıklarında neler olur?

13 -14 Nolu Protokoller:
*Siyasi meseleler onları asırlardır meydana çıkaran ve yönetenlerin haricindeki kimselerin idraklerinin dışındadır.
*İlerleme Allah'ın seçtiği kavim olan bizlerden başkası bilmesin diye aldatıcı fikirlerdir.
*İlerici ve aydınlanmış olarak tanınan memleketrede manasız bir edebiyat meydana getirdik.İktidara gelene kadar bu tüp bir edebiyatın gelişimini destekleyeceğiz.
*Bütün bu halkarı yüzyıllar boyunca kimsenin keşfedemediği bir siyasi plana göre kademe kademe aldattığımızdan ozaman kim şüphe edebilir.
*Filozoflar Yahudi olmayanların inançlarının kusurlarını münakaşa edeceklerdir.Fakat bizim inancınız bizden başka kimse tarafından tamamıyla öğrenilemeyeceğinden bizim inancımızı hiç bir bakış açısını hiçbir zaman münakaşa konusu yapamayacaklardır.

15-17-18 Nolu Protokoller:
*İsrail kralı Avrupanın kendisine sunduğu tacı giydiğinde dünyanın atası olacaktır.
*Biz gizlenip tüm hükümetleri yıkıncaya kadar asla dışarıya çıkmayacağız.Yahudi kralı dünyanın gerçek papası enternasyonal kilisenin atası olacaktır.

20-21-22 Nolu Protokoller:
*Yahudi olmayan devletlerin dikkatsizlikle müsaade ettikleri borçlanma metotları yüzünden onların hazineleri boştur.Bunula birlikte borçlar birbirini takip etmeke olacak ve bütün devletler iflasa sürüklenecektir.
*Yahudi olmayan devletlerin faiziyle bizden borç para almaları onların beyinlerinin gelişmediklerine delalettir.
*Günümüzün en büyük kuvveti olan altın ellerimizdedir.İki gün içerisinde depolarımıdan istediğimiz kadar tedarik edebiliriz.

24 Nolu Protol:
*Sadece kayıtsız şartsız sert kabiliyetli hatta zalim bir şekilde hükmedecek şekilde kimseler iktidar dizginlerini bizim Siyon liderimizden alacaktır.
*Yalnız Kral ve onu korumak için yanında duran üç kişi ne yapılacağını bilecektir.
*Hükümdarımız,Davudun kutsal zürriyetindedir.

Not:Gelecek bölümlerde bu ideale ulaşmak için kullanılan diğer maşalara tanık olacaksınız…
Rotschild Ailesi,Federal Rezerv Bankası,Bilderberg Toplantıları,Thule Örgütü ve Hitlerin görevi,İslam ve Türkiye Ayağı,Günümüzde Siyasi Yapılanma ve...
(Türkiyedeki Örgütlenmeler)                    
 Gelecek Bölümden İpuçları                                                                                                                  

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Masonluk hakkında bilgi edinmek için www.masonluk.wordpress.com adresini tavsiye ederim.