Bu blog'da gerçekler ve bakış açıları sorgulanır...

4 Aralık 2009 Cuma

SİYONİZM-DİN'LERDE KIYAMET VE MARDUK(Nubiru) 2012

ARMAGEDON
“Armagedon” Tevrat kaynaklı değil İncil kaynaklı bir kelimedir ve Bilindiği anlamda Kıyamet değil düzenin ve çağın sonu demektir.Bu yazıya bu kelimeyle başlama nedenim “dinler arası ittifaka dikkat çekmektir(Hristiyan ve Yahudi).Yazının önceki bölümlerinde belirttiğim gibi Hz.İsa’nın her iki din için büyük önemi vardır.İsa Hristiyan dininin kurucusu olmakla birlikte bir “Yahudidir”…
1985 Ağustosunda İsviçre’nin Basel şehrinde Hıristiyanlar tarafından düzenlenen bir kongre yapıldı.1897 yılında ayni yerde, Yahudiler tarafından düzenlenen ilk siyonist kongrenin yapıldığı salonda, bu kez ikinci bir Siyonist kongre düzenlenmekteydi. Çok büyük katılımla gerçekleştirilen bu kongreye, 27 ayrı ülkeden 589 delege katıldı. Ancak bu kongrenin, Theodor Herzl’in düzenlediği ilk Siyonist Kongre’den önemli bir farkı vardı. İlk Siyonist Kongreye katılanların tümü Yahudi’ydi; oysa bu kongreye katılanların çoğu Hıristiyan’dı. Çok az Yahudi vardı. Çünkü bu kongre "I. Hıristiyan Siyonist Kongresi"idi, Kudüs Uluslararası Hıristiyan Elçiliği tarafından düzenlenmişti ve katılımcıların da büyük bölümü Hıristiyan’dı. Üç gün süren kongrenin sonucunda önemli bir çok karar alındı. Bunlar arasında;Tüm dünya Yahudilerinin vaat edilmiş topraklara kavuşmasına yardım ve teşvik etmek. İsrail’in 1967′de işgal etmiş olduğu Batı Şeria’yi resmen ilhak etmesi talebi yer alıyordu. Kısacası, Hıristiyan Siyonistler, Filistin’de kurulan Yahudi Devleti’nin “Vaat edilmiş Topraklara” bir an önce sahip olmasını hızlandırmak istiyorlardı. Bir ara dinleyici sıralarında oturan ilimli bir İsrailli, ayağa kalkarak son cümledeki ifadenin biraz yumuşatılmasın da yarar olabileceğini, çünkü İsrail halkının da yaklaşık üçte ikisinin Batı Şeria’nin ilhakına karşı olduğunu söyledi. Bunun üzerine öfkelenen Uluslararası Hıristiyan Elçiliği temsilcisi Van der Hoeven, söyle bağırdı:“"İsraillilerin ne düşündüğü umurumuzda değil; biz Tanrı’nın ne söylediğine bakarız. Ve Tanrı, o toprakların Yahudilerin malı olduğunu söylüyor.”

İnsanı hayrete düşürecek bu anlayışın temeli neydi? 1600′lü yıllara kadar Yahudilerin Vaat Edilmiş Toprakları olduğunu hiç düşünmeyen, yalnızca Mesih’in ikinci kez yeryüzüne döneceğini bekleyen ve Yahudilerden nefret eden bu insanlara ne olmuştu? Evanjelikler bu derece Yahudi perest olmuşlardı ama. Acaba Yahudiler kendi ütopik dünyalarını kurduklarında Hıristiyanlar için ne düşünmektedirler. Bu konu için, son derece önemli bir kaynaktan, Yahudi Prof. Michael Higger’in “Yahudi Ütopyası” isimli eserinden okuyalım:

İsrail Tanrı’nın kesin birliğinin canlı bir şahidi olacak. Son olarak ideal çağda Tanrı’nın iki veya daha fazla olacağına ya da onun bir insan olacağına inanan hiç kimse kalmayacak. İdeal dünyada sadece Tanrı’ya inanan insanlar kalacak"“Sonuncu Dünya Düzeni” yazarı Robert H. Williams bunu eserinin 64. sayfasında “Bu Hıristiyanlar tarafından geleneksel olarak kabul gören ‘ÜÇLEME’ kavramına atılmış bir tokat” değerlendirmesini yapmaktadır...
Mesih için, verilen geliş tarihleri tutmasa da, bu tekrar geri geliş vaadi, Mesih beklentisi ve Armagedon Savaşı’nın temelini teşkil etmektedir. Armagedon da savaş söylentileri ise İncil’in en son bölümü olan Yuhanna’nın Vahyi ya da Esinlemesi bölümünde geçer:
“14 Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar.Denizin iki yakasında ordular meydana gelecek."
15 “İşte hırsız gibi geliyorum! Çıplak dolaşmamak ve utanç içinde kalmamak için uyanık durup giysilerini üstünde bulundurana ne mutlu!”
Bundan sonra araya büyük bir deprem ve büyük fahişe Babil’in yıkılışı kehanetleri girer. Daha sonra Vahiy 19:11-21 bölümlerinde, gökten beyaz bir at üzerinde Kralların Kralı olan MESİH ve onunla beraber yine beyaz atlar üzerine binmiş gök orduları yeryüzüne inip; canavarla beraber olan kralların ordularını mağlup ediyorlar. Devamında da bir melek şeytanı bin yıl için bir yere hapsediyor.
Arkasından şeytana tapmamış İsa’ya tanıklık etmiş ve Tanrı sözüne uymuş imanlılar dirilip; Mesihle beraber bin yıl egemenlik süreceğinden bahseder:

1 Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı."
2 "Melek ejderhayı -İblis ya da Şeytan denen o eski yılanı- yakalayıp bin yıl için bağladı".
3 "Bin yıl tamamlanıncaya dek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı, oraya kapayıp girişi mühürledi. Bin yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor."
4 "Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. İsa’ya tanıklık ve Tanrı’nın sözü uğruna başı kesilenlerin canlarını da gördüm. Bunlar, canavara ve heykeline tapmamış, alınlarına ve ellerine onun işaretini almamış olanlardı. Hepsi dirilip Mesih’le birlikte bin yıl egemenlik sürdüler.” (Vahiy-20)

*İşte “Armagedon”un bir savaş olduğunu,bu savaşın insanlığın sonu olmayacağını(en azından bin yıl daha sürecek) ve olayların başlangıcının “göksel”olacağını buradan görebiliriz...

“6 “Gün gelecek, düşkünü, sürgüne gönderip ezdiğim halkı Bir araya getireceğim” diyor RAB,
7 “Düşkünü yaşatacak, Uzaklara sürülenleri güçlü bir ulus yapacağım. Onları Siyon Dağı’nda bugünden sonsuza dek ben yöneteceğim.”
8 "Ve sen, sürünün gözcü kulesi olan ey Siyon Kenti’nin doruğu, Eski egemenliğine kavuşacaksın. Ey Yeruşalim, krallığını yeniden elde edeceksin.” (Mika-4)

Benzer ifadeler Hezekiel-11:16-17, Yeşeya-11:12′de,Yeremya-23:5-6, 27:12′de, Daniel-7:13-14′te, Zekeriya-8:7-9′da da geçmektedir. İncillerde gelmesi beklenen kurtarıcı tek bir Mesih vardır ve bunun da Hz. İsa olduğu kesindir. "Ama Tevrat’ta beklenen kurtarıcı Mesihler, hep sürgündeki Yahudileri Filistin’e, Vaad Edilen Topraklara toplayıp, Kudüs merkezli bir YAHUDİ DEVLETİ kuracaktır". Ayrıca Tevrat’taki beklenen Mesih, ölen bir önemli liderin ikinci defa dünyaya gelişi şeklinde bir bekleyiş değildir." Tevrat’ta ki beklenen Mesih yeni doğacak bir önderdir". "Ayrıca Tevrat, tek bir zamanda gelecek, tek bir Mesih’ten de bahsetmez. "Tevrat’ta bahsedilen Mesihler Yahudilerin Asur ve özellikle Babil istilalarıyla uğradıkları yıkım ve sürgün dönemlerindeki beklenen kurtarıcılardır (veya krallar)." Aslında Tevrat’taki beklenen Mesih tanımlarına iyi baktığımızda, bu kehanetlerin aslının, büyük istilaların esaretinde kalan Yahudilerin yüreğinde kurtuluş umudu oluşturup, teselli etme amaçlı olduğu görülür. Asur ve Babil istilaları dönemlerinde hep bir kurtarıcı Mesih-kral beklentisiyle, Yahudilere mücadele ruhu aşılamaya çalışan peygamberler Yeşaya, Mika, Daniel, Hezekiyel, Zekerya hep bu dönemlerde yaşamıştır. İncil’lerdeki zamanın sonu (kıyamet), mesih’in gelişi ve Armagedon kehanetleriyle ilgili en önemli kehanetler aslında Tevrat’ta ki Daniel kitabında olanlardır:"
13 “Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun önüne getirildi."
14" Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.” (Daniel-7)
*Daniel peygamberin kitabında, zamanın sonu ve Mesih’in gelmesiyle ilgili örtülü kehanetlerle olay iyice gizemli bir hal almıştır:
22 “Daniel, sana anlayış vermek için geldim” diye açıkladı,
23 “Sen Tanrı’ya yalvarmaya başlar başlamaz, duan yanıtlandı; bunu bildirmeye geldim. Çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümü anla:"
24 “Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, En Kutsal’ı meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine yetmiş hafta kadar zaman saptanmıştır."
25 “Şunu bil ve anla: Yeruşalim’i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, Meshedilmiş olan önderin gelişine dek yedi hafta geçecek. Altmış iki hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak."
26 "Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı."
27 "Gelecek önder bir çoklarıyla ir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yarısı geçince, kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek.”(Daniel-9)

*İşte günümüzde Armagedon Kehanetleri, Daniel’in bu şifreli sözleri ile, İncilde ki son kitap olan Vahiy Kitabı’nda yazılanlar üzerine bina edilmiştir. Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Kitapları’nda temellerini topluca gördüğümüz mesih beklentisi ifadelerini yorumlayan Evanjeliklere göre, Tanrı’nın biri Evanjelik Hıristiyanlar için, diğeri de Yahudiler için iki planı vardır. Tanrı’nın MESİH PLANI denilen bu plan, Evanjelikler için uhrevi, Yahudiler için dünyevidir. Diğer inançta olanlar Mesihe inanmadıklarından, Tanrı katında bir önemi yoktur. Tanrı’nın Yahudiler için dünyevi planında, Vaat Edilmiş Topraklara tekrar toplanıp, Büyük İsrail Devleti’ni kurup dünyaya hakim olmalarıdır. "Evanjeliklere göre Tevrat’ta bu Yahudiler için Tanrı’nın vaadidir ve Mesih’in tekrar geri gelmesi için bir an önce gerçekleşmesi gereken bir kehanettir". Bunun sonunda da Tanrı, Evanjelik Hıristiyanlara Mesih’le beraber yaşayacakları uhrevi cenneti verecektir. "Evanjelist Hıristiyanlar’ın Yahudilere ve İsrail’e duydukları muazzam sempatinin ve Evanjelizm-Siyonizm ittifakının kaynağı işte bu inanıştır". Mesih geldiğinde Yahudiler ve Evanjelikler bir yanda, bunların haricindeki diğerleri ise bir yanda olacak ve iki taraf arasında büyük bir savaş, yani “Armageddon Savaşı” yaşanacak ve "Hz.İsa önderliğindeki Yahudiler ve Evanjelikler savaşı kazanarak dünya egemenliğine ulaşacaklardır". Evanjelist Hıristiyanlar’ın Yahudilere ve İsrail’e duydukları muazzam sempatinin ve Evanjelizm-Siyonizm ittifakının kaynağı işte bu inanıştır.
Kıyamet Gökten Gelecek
"Kutsal kitaplar Kuran, İncil ve Tevrat, kıyamet anı için tek adres gösteriyor: Gökyüzü... Kuran'a göre gök yarılacak, İncil'e göre Ay kızaracak. Tevrat'ta da dünyadaki dengelerin değişeceği yazıyor."
*Semavi olsun olmasın tüm dinlerin ortak noktasıdır 'Kıyamet Günü'. Ve tüm dinlerde, kıyamet alametlerine dair farklı ipuçlarına rastlamak mümkün Üç büyük dinin kitapları; Kuran, Tevrat ve İncil'de, kıyamete ilişkin farklı senaryolar çizilse de hepsinde kıyamet günü için tek bir adres var: Gökyüzü!...

"Burada kıyametle ilgili dinlerin öne sürdüğü senaryolara girmeyeceğim.İsteyen dini kaynaklardan bunları rahatça bulabilir.Kıyametten önce olacaklara dair kehanetlerin(Dini)en önemlisi Yahudilerin vaat edilmiş topraklara dönmesini ön görüyor.Yazımdada paylaştığım gibi bu dönüş planı çok kısa bir zaman diliminde gerçekleşecek."

*Evanjelikler Yahudiler için yeni bir vatan arasınlar dursunlar bakalım. Resmi İncillerde bu inancın aslı nedir? Mesih’in gelişinden önce Yahudilerin Vaat Edilmiş Topraklara dönüşü yok muydu? Ya da vardı da 1600 yıllarına kadar Hıristiyan alemi bu gerçekleri görememişler miydi? Netliği karmaşıkta olsa, Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelişiyle ilgili İncil’lerde bulunan ifadeleri inceledik. Her ne kadar Hz. İsa’nın İncillerde ne zaman döneceği ile ilgili verilen tarihler birbirini tutmasa da, Hz. İsa’nın tekrar geri döneceği İncillerde bulunmaktadır. Bu gelişin detaylı olarak anlatımı Sinoptik İnciller olarak isimlendirilen ilk üç İncil’de bulunur:"

“3 İsa, Zeytin Dağı’nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. “Söyle bize” dediler, “Bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?”
7 "Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak"
15-16 “Peygamber Daniel’in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyi kutsal yerde dikildiğini gördüğünüz zaman -okuyan anlasın- Yahudiye’de bulunanlar dağlara kaçsın"
21 "Çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır."
24" Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar."
29 “O günlerin sıkıntısından hemen sonra, ‘Güneş kararacak, Ay ışık vermez olacak, Yıldızlar gökten düşecek, Göksel güçler sarsılacak."
30 “O zaman İnsanoğlu’nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.”
36 “O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez.” (Matta-24)
*Matta İncilinde bu açıklamaların devamında, bu geri dönüşün ardından “Bütün ulusları yargılayacağı” yazılıdır. Bu açıklamalara ilaveten Luka İncilinde Kudüs ve tapınağın yıkılıp, Yahudilerin sürgün edileceği de yazılıdır:
“20 “Yeruşalim’in ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki, kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır."
24 "Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir."
32" Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan, bu kuşak ortadan kalkmayacak.“ (Luka-21)

*Tabi İncil’de ilk yazılan metinler olan Pavlus’un Mektupları’nda da önemli bir ayrıntıyı tekrar hatırlayalım:

“16 Rab’bin kendisi, bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı’nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih’e ait ölüler dirilecek."
17 "Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab’bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab’le birlikte olacağız.” ( 1.Selanikliler-4)
2012 -Marduk
*Marduk (Akadça'daki Sümerce yazılışı AMAR.UTU (güneşsel dana), Tevrat'ta Merodach), antik Mezopotamya'daki geç dönem tanrılarından birinin adı. Babil şehrinin baş tanrısıydı; Hammurabi zamanında Babil, Fırat vadisinin politik merkezi olduğunda, Babil panteonunun başı olarak Marduk'a tapınılmaya başlanmıştır. Babil yaratılış destanı olan Enûma Eliş'te tanrıların en büyüğü ilan edilmiştir.Lakabı “Büyük Efendi, dünyanın ve cennetin efendisi” idi. Gücünün, her zaman fakir insanlara yardım etme ve kötüleri cezalandırmada kullandığı bilgeliğinde saklı olduğuna inanılırdı.Mardok olarak da okunabilir. Bereket tanrısıdır ve sembolu mer-doğ (bağ belidir) ileriki tarihlerde bu mazda olarak değişecektir.Bu tanrıya inanalardan biride Mardailar yani Mardinlilerdir (Merd-inliler). Daha sonra (r fonetiğinin düşmesi ile) Medlere dönüşmüş olma ihtimali vardır.

Mezopotamya dininde Babil'in büyük koruyucu tanrısıdır.Bu özelliğiyle sonunda Bel'le özdeşleştirilmiştir. Eskiçağ çok tanrılıcığında Marduk özel bir yeri olan en büyük tanrılardan biridir. İlkin tarım tanrısıydı, sonra M.Ö. 20. yüzyılda kral Hamurabi tarafından en yüce tanrı derecesine yükseltildi, daha sonra M.Ö. 16. yüzyılda kral Buhtunnasr (Nabuhodonosor) tarafından tek tanrı sayıldı.

*“Bu açıdan bakınca Marduk tek tanrıların ilkidir,” Mısır'lı IV. Amenotep'in tek tanrısı Aton (M.Ö. 12. yüzyıl) ve Musa'nın tektanrısı Yehova (M.Ö. 12. yüzyıl) tarihsel süreçte onu izlemektedirler.Mayalar 2012 için 'zamanların sonu' diyor. Ancak bu yok oluş anlamında değil fiziksel bir değişimdir. İnsanoğlu dört kez geriledi ve artık değişim zamanı. Mayalar'a göre; 2012 yılı insanlığın yükselişinin başlangıcı olacak. Ancak bu tarihlemede iki yıllık bir hata payı bulunabileceği de gözardı edilmemelidir. Bunun sebebi Maya Takvimi'nin bizim kullandığımız Gregoryen Takvimi'ne çevrilişinde MÖ 1'den MS 1'e geçilmiş olmasıdır. Aradaki 0 atlanmıştır. Yaptığı araştırmada Astrofizikçi Cotterel de bu konuya dikkatleri çekmiştir.
* Bugüne kadar Mayalar'ın hangi kehanetleri yerini buldu? Şu anda bilimsel olarak ispat edilen dünyanın dört kez kutup değişimi geçirdiği. Bugün bu durum ispatlanmış durumda. Günümüz insanları bunu yeni keşfetse de, Mayalar bunun farkındaydılar. Bu bile başlı başına önemli bir şey.
* Mayalar'la ilgili tüm bu bilgilere nasıl ulaşıldı? Bütün bunlar dünyaca ünlü astro fizikçi Coterelli'nin bilgilerini bir BBC muhabiri Adrian Gilbert'in derlemesi sonucunda dünya kamuoyuna duyurdu. En önemli buluş da eski Maya kenti Palanque'deki Yazıt Tapınağı'nda buldukları mezar taşının kapağındaki şifreyi çözmeleriyle oldu.
* Şifre nasıl çözüldü? Simetriyle ilgili bilgileri çözerek çok önemli sonuçlara ulaştılar. Kapağın üzerindeki şerit motiflerini simetrik bir şekilde yan yana getirdiklerinde ortaya Jaguar ve bunun üzerinde de bir Yarasa sembolünün ortaya çıktığını gördüler. Mayalar'ın sakladıkları bu sembollerin bir anda belirmesi Cotterel'i şaşkına çevirmişti. "Çünkü Mayalar'ın yazıtlarında Jaguar beşinci yani bizim çağımızı, yarasa ise ölümü sembolize etmekteydi!... "Kapağın üzerinde açık bir şekilde görülen "Güneş Haçı"nın üzerindeki ilikler ise Güneş'in manyetik iliklerini temsil etmekteydi. Bu da Mayalar'ın gizli mesajıydı. Yaşanacak trajedinin sebebi Güneş'te meydana gelecek olan manyetik değişimlerdir!.. "Tabletlerdeki Maya takvimi tufanların yaşandığı 4 çağdan sonra sonu yine tufanla bitecek 5'inci çağın 21'inci yüzyılda başladığına işaret ediyor.
Marduk ve Kıyamet ilişkisi:
*"Tevrat şifreleri üzerine araştırmalar yapan bilim adamlarının ve sözde bilim adamlarının hem fikir oldukları bir nokta vardır.Kıyamet 21.yüzyılın ilk çeyreğinde gerçekleşecektir.Tevrat bu tarihi 2010-2018 olarak vermektedir ve Yahudilerin “Zion”a dönmelerinin hemen ertesinde bir kuyruklu yıldızın görülmesiyle yeni dünya düzeninin başlayacağını ve bu düzende Yahudiler(efendiler)ve Goyim(hizmetçiler)den başka kimsenin olmayacağını söyler(Matrix filmlerinde, gercek insanlarin yaşadığı sehrin ismi de Zion'du,kelime anlamı eski Ibranice'de,sığınılan yer demektir)"
*"Yazının önceki bölümlerinde Yahudilerin Siyonizm eliyle “vaat edilmiş topraklara”dönmek için yaptıklarına ve planlarına değindik.Vadedilmiş topraklara dönüş gerçekleştiğinde “16 Üç kötü ruh, kralları İbranice Armagedon denilen yere topladılar.”” Gökte bir kuyruklu yıldız belirecekve denizin iki yakasında ordular meydana gelecek. (Vahiy-16)”(Burada bahsi geçen Zion’un Kudüs’deki bir dağın ismi olduğunu aynı zamanda Arz-ı Mevud sınırlarını belirlediğinden,arz-ı mevud’unda Fırat ve Dicle yide içine alan topraklar olduğundan bahsetmiştik.Yani Doğu ve Güney doğu Anadolu)Arz-ı Mevud sınırlarına Yahudilerin dönüş operasyonu neredeyse tamamlanmıştır gerçeğinden hareketle(Kürdistan).Bir kuyruklu yıldız geçişine kadar daha zaman kalmıştır…"
*"Tevrat’ta bulunan şifrelerin 2010-2018 arasında bir tarihe işaret ettiğini söyleyen bilim insanlarına katılalım.Bu teze Maya’ların takviminin bitiş tarihini ekleyip ortalama bir tahminle Marduk geçişinin dünya düzeninin sonu olacağı saptamasını rahatça yapabiliriz…"

“Marduk, 36 milyar km. uzaklıkta olup, 3661 yılda bir dönerek dünyaya yakın geçiş yaptığı iddia edilen gaz gezegen. İsmini Babil tanrılarının kralı Marduk'tan alır.Son yörünge geçişini, MÖ 1649'da yaptığı iddia edilen Marduk, bir mite göre Thera yanardağının patlamasını da içeren bir dizi doğal âfete neden olmuş, Mısır’dan Çıkış mitlerine esin kaynağı oluşturmuş, yakın doğu başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde siyasi ve sosyal dengeleri altüst etmiştir”(Vikipedi).

SEDAT’ca…
***Evet arkadaşlar:Paranoyalarımın belirli bir düzeni takip edip olayı Marduk’a,Maya’lara ve Armagedon’a nasıl getirdiğine şahit oldunuz.Şimdi bekleyip görelim bu Dini,Kronolojik sıralamaya göre gerçekleşmesi gerekenleri.Kürt devleti kurulur mu?Siyonist’ler Arz-ı Mevud sınırlarına dönerler mi,Marduk gelip dünya düzenini bozar yeni bir çağa ön ayak olurmu bilemem.Neyse zaten boş verin.Dediğim gibi benim paranoyalarım olarak kabul edin.Önümüzde yaşanacak daha”3 yıl”var.Sonrasını kimse bilemez.Gönlünüzce yaşayın ve mutlu olun.Sevgilerimle…"

Not:Merak edenler yazının devamındaki “NASA”nın bu konudaki açıklamalarını okuyabilirler…

"Üçüncü Dünya Savaşının hangi silahlarla olacağını bilmiyorum ama dördüncüsünün taş ve sopalarla olacağını söyleyebilirim"
                                                                                              Albert Einstein
********************************************************************************************************Dünyaca ünlü bilim dergisi New Scientist 2012 yılının eylül ayında güneş fırtınasının kopacağını iddia etti. Uzmanlar, 153 yıl önce meydana gelen ve hayatı felç eden güneş fırtınasının Kuzey Amerika ve Avrupa’yı 2012 yılının Eylül ayında vuracağı öngörüsünde bulundu.
1859 yılının 1 Eylül’ünde güneşten gelen anormal manyetik enerji nedeniyle telgraf sistemleri tamamen çökmüştü. Bu olay gerçekleştiğinde gece saat 02:00′de gündüz gibi dünyanın aydınlanmasına sebep olmuştu. Ancak uzmanlara göre, 2012′de olacağını varsaydıkları güneş patlamasının daha vahim sonuçları olacak.
*Başlangıçta güneşin iyice kızarması ve gökyüzünün olağanüstü renklerle kaplanmasıyla herkesi büyüleyecek bir manzarayla karşılaşılacağı, ama ardından bir felaket yaşanacığı belirtiliyor.
*2012 yılında gerçekleşeceği söylenen fırtınayla TV, radyo yayınları tamamen kesilecek, elektrik sistemi tamamen devre dışı kalacak, cep telefon şebekeleri çökecek, sular kesilecek, GPS sistemi çalışmayacak.
*Güneş fırtınası Kuzey Amerika ve Avrupa’yı vurması halinde, alt yapının yeniden yapımının en az 20 yıl alacak. Bilim insanları bu süreçte 1.ooo.000.000 kişinin de hayatını kaybedeceğini varsayıyor.
*Şimdi aynı şokun yaşanması durumunda elektrik şebekelerine milyonlarca watt’lık yüklenme olacak. Bu da birçok ülkede şebekenin tamamen erimesi anlamına geliyor. Yani bazı ülkelerde elektrik hatlarını tamamen yenilemek gerekecek. Elektrik olmayınca kanalizasyon ve su sistemleri de çökecek. Birkaç gün içinde musluklardan su akmamaya başlayacak. Üretim duracak. Süpermarket rafları tamamen boşalacak. Tam bir kaos yaşanmaya başlanacak. Telefon, GPS sistemleri çalışmayacak. Uzmanlara göre bu fenomenin 2012 yılının eylül ayında yaşanmaması durumunda aynı risk 2023 için de mevcut.
 (Gazetport)
**Her 3 bin 600 yılda bir güneşin yörüngesine girerek Dünyanın yakınından geçen Marduk(Nibiru)isimli gezegenin dünyaya çarpacağına dair senaryolar üzerine Nasa halkın endişelerini gidermek için bir açıklama yaptı:
NASA, Marduk`un 21 Aralık 2012`de dünyaya çarparak Maya takviminin son gününde dünyanın sonunu getireceği iddialarına internet sitesinden soru-cevapla yanıt verdi:

Soru-2012`te kıyametin olacağı nereden çıktı?
Nasa-“Marduk söylentisinin kökeni Sümerlere dayanıyor. Bu gezegenden gelen uzaylıların dünyayı ziyaret ettiğine inanılıyordu”.

Soru-Sümerler astronomide çok gelişmişlerdi. Öngörüleri doğru olamaz mı?
Nasa-“Sümerler Uranüs, Neptün ve Pluton`u keşfetti. Ama dünyanın güneşin etrafında döndüğünü anlayamadılar.”

Soru-Marduk 1983`te `Gezegen X` olarak keşfedilmedi mi?
Nasa-“1983`te IRAS uydusu anlaşılamayan bir şey görüntüledi. Bunun bir galaksi olduğu anlaşıldı. Ama basın bunu yeni bir gezegen olarak ilan etti”.

Soru-İnternette bir çok Marduk fotoğrafı var. Bu gerçek olduğunu kanıtlamaz mı?
Nasa-“Fotoğrafların çoğu güneşin arkasında saklandığı iddiasına destek vermek için güneşle yakın gösterilmiş. Ama hepsi fotoşop ürünü.

Soru-Ama güneş fırtınalarının Amerika`yı 1 ay felç edeceği söyleniyor? Kaynakları da NASA. Bu nasıl oluyor?
Nasa-“Araştırma en kötü senaryoya göre hazırlandı. Ancak basın bunu olacak gibi verdi.”

Soru-2012`de dünyaya bir de meteor çarpacağı söyleniyor.. Bu doğru mu?
Nasa-“Hayır. 2012`de dünyaya hiç bir şey çarpmayacak. “

Soru-Marduk bir aldatmacaysa NASA neden bununla ilgileniyor. ABD hükümeti neden bir şey yapmıyor?
Nasa-“İddiaları NASA ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. İnternette de yayan bilgilere karşı bir kanun yok. “

Soru-2012 Doomsday filmi için ne düşünüyorsunuz?
Nasa-“İnsanların hükümetine güvenmemesi üzerine kurulu bir film.”
Gezegenler hizaya gelecek
Soru-Marduk`un koordinatlarını Google Sky ve Microsoft Telescope`un kararttığı iddia ediliyor?
Nasa-“Dünya hareket ediyor. Bir gezegen nasıl hep aynı noktada görünebilir. Google ve Microsoft eksik veri yüzünden o bölgeleri boyadığını açıkladı.”

Soru-ABD panik yaratmamak için bu gerçeği saklıyorsa?
Nasa-“Dünyanın sonu nasıl gizlenir?”

Soru-Maya takvimi neden 2012`de bitiyor ?
Nasa-“Maya uygarlığı çok zekiydi. Karmaşık bir takvim geliştirdi. Dünyanın bu zamana kadar varlığını sürdüreceği öngörülmediği için 2012`de sonlandırdı.

Soru-2012`te tüm gezegenler aynı hizaya gelecek. Dünya da Samanyolu`nun tam ortasında yer alacak. Bu dünyanın çekim kuvvetinin tersine döndürür mü?
Nasa-“Dünya Samanyolu`nun merkezinden 30 bin ışık yılı uzakta. Gezegenlerin aynı düzleme gelmesi de özel bir çekim alanı yaratmaz”.

Soru-2012`deki güneş fırtınaları dünyanın manyetik alanını değiştirecek mi?
Nasa-“Güneş fırtınaları her 11 yılda olur. Şimdiye dek dünyada bir canlıya zararı dokunmadı

                                          THE END
**********************************************************************************************

Hiç yorum yok: